General terms

hands

 

Download PDF for print: Allmänna villkor och försäljningsvillkor för leverans hos PD

Allmänna villkor och försäljningsvillkor för leverans
hos Preiss-Daimler FibreGlass AB

1.         Allmänna villkorsul

1.1       Dessa allmänna villkor och försäljningsvillkor samt för leverans skall gälla för alla aktuella och framtida kontrakt, offerter, leveranser och för annan service. Giltigheten för eventuella allmänna villkor från köparen godkänns härmed inte, även om de har sänts till oss per bekräftelsebrev eller på annat sätt.

1.2       Muntliga överenskommelser, försäkringar och garantier, borttagning, ändring av, eller tillägg till dessa allmänna villkor och försäljningsvillkor samt för leverans, kräver vår uttryckliga skriftliga bekräftelse för att vara giltiga. Detta skall även gälla för undantag för detta skriftliga formkrav. Det skriftliga formkravet skall även iakttas vid sändning via telekommunikation (inkluderande e-mail).

1.3       För gränsöverskridande transaktioner, gäller den version av Incoterms som är giltig vid ingående av kontraktet, till den omfattningen att dessa allmänna villkor och försäljningsvillkor samt för leverans inte innehåller några åtskiljande föreskrifter.

2.         Offerter och ingående av kontrakt

Våra offerter är med reservation för vår bekräftelse.

3.         Priser, beräkning

3.1       All prisinformation har fastställts på vårt val ex works (exw) eller ex warehouse (fritt lager) plus lagstadgad mervärdesskatt.

3.2       När det har överenskommits att leveransen skall äga rum mera än 3 månader efter ingående av kontraktet eller på grund av eventuell försening som faller inom kundens ansvarsområde och att leveransen äger rum efter utgången av 3 månader efter ingående av kontraktet, förbehåller vi oss rättigheten att fakturera det pris som gäller på leveransdagen.

3.3       Om köparen underlåter att betala på fastställd dag, är vi berättigade till ränta från den dag på vilken betalningen var förfallen till betalning. Om parterna inte har kommit överens om något annat är räntan 1,5 % per månad.

3.4       Vid försenad betalning, kan vi efter skriftligt meddelande till köparen, skjuta upp vårt genomförande av kontraktet till vi fått betalt. Vi kan också skjuta upp eller avsluta vårt genomförande av kontraktet om köparen blir insolvent, ansöker om konkurs, allmän förlikning eller på annat sätt kan anses vara insolvent.

4.         Leverans, service, riskövergång, förpackning

4.1       Vår förpliktelse att leverera kräver att vi får korrekta leveranser och i rätt tid från våra leverantörer.

4.2       Leveranser genomförs huvudsakligen ex works (exw) eller ex warehouse (fritt lager) enligt vårt val. Om inte annat överenskommits, sänder vi godset oförsäkrat på köparens egen risk och kostnad. Risk skall även övergå till köparen vid överlämnandet av godset till en auktoriserad speditör om godset överlämnas av våra egna anställda.

5.         Betalning, motanspråk, äganderättsförbehåll

5.1       Betalningspunktligheten skall fastställas av datumet när vi mottar betalningen eller på det datum när betalningen villkorslöst har krediterats på vårt bankkonto.

5.2       Köparen är inte berättigad till motanspråk för motkrav. För obestridda krav utställer vi en kreditnota.

6.         Äganderättsförbehåll, gällande utanför Sverige

6.1       Allt gods som levererats av oss (härefter även refererat som ”reserverat gods”) skall förbli vår egendom till alla våra aktuella och framtida krav mot köparen som uppstått från affärsförhållandet har fullgjorts. För löpande konton, skall äganderättsförbehållet säkra kreditsaldot som det är vid alla tidspunkter.

7.         Meddelande vid defekter och köparens rättigheter vid defekter

7.1       Gods är endast defekt och det inte uppfyller överenskommen kvalitet. Köparen är ansvarig för val av gods och för lämplighetskontroll av godset samt för avsedd användning av köparen. Felande lämplighet för eventuell avsedd användning av köparen utgör endast en defekt om den har nämnts i kontraktet.

7.2       Defekter som kan upptäckas vid en inspektion av godset som påbörjas utan någon överdriven fördröjning efter leveransen, skall skriftligen rapporteras till oss utan någon överdriven fördröjning, men senast inom två veckor efter leverans av godset, för andra defekter utan någon fördröjning, men senast två veckor efter upptäckt. Det relevanta reklamationsdatumet för att avgöra om det är inom tiden, är mottagningsdatum av oss. Om meddelandet för defekten inte är i tid, upphör köparens rättigheter gällande defekten.

7.3       Eventuella krav från köparen för eventuella defekter skall begränsas till ett krav för defektfritt specifikt utförande. Vi kan välja att göra ett sådant defektfritt utförande antingen genom att åtgärda defekten eller genom att leverera en defektfri vara. Om ett sådant defektfritt utförande inte har gjorts inom fyra veckor, kan köparen på eget val avsluta köpekontraktet eller reducera inköpspriset i direkt proportion till det defekta godset.

7.4       Till den omfattning som vi är ansvariga för skador för eventuella defekter (på vilken legal grund som helst, inkluderande eventuella skadekrav för allmänt kontraktsbrott, överträdelse av för-kontraktsansvar eller skadeståndsanspråk), skall sådant skadeansvar begränsas till vad som fastställts i paragraf 9.

7.5       Eventuella krav från köparens sida för eventuella defekter skall tidsbegränsas till ett år, med början vid mottagandet av godset. Detta skall inte gälla (1) ifall av en eventuell avsiktlig överträdelse eller vid ett bedrägligt undanhållande av defekten, (2) ifall av brytande av eventuell kvalitetsgaranti som vi har gett enligt tillämplig svensk civilrättslig lagstiftning, och (3) gällande eventuella objekt som enligt dess vanliga användning har använts för eventuella byggnadskonstruktioner och som har orsakat att sådana byggnadskonstruktioner har blivit defekta. Dessutom, skall ovan nämnd begränsning på ett år inte gälla för skadekrav för defekter där skadan eller förlusten uppkommit på grund av grov vårdslöshet eller att skadan är personskada eller att vi är ansvariga enligt utomobligatoriskt skadestånd. När defekten utgör rättigheter hos tredje part där överlämnande av objektet kan krävas eller i något annat rättmätigt registrerat i fastighetsregistret, skall begränsningstiden vara tre år. Detta skall inte påverka de lagstadgade föreskrifterna för begränsningsperioder gällande återkrav enligt tillämplig svensk civilrättslig lagstiftning eller för begränsningsperioder och undantagsperioder enligt svenska produktansvarslagen.

8.         Retur av gods

När vi beslutar, på vårt eget val att acceptera returer till köparens fördel, skall produk-ten returneras till avsändelseplatsen på köparens bekostnad och produkten skall vara korrekt förpackad. Vi kommer att ställa ut en kreditnota för den mottagna produkten på vår försändelseplats i återförsäljningsbart skick, som fastställs av oss enligt skäligt eget bestämmande, minus: (i) 20 % av det ursprungliga inköpspriset för hantering och restaurering; eller, om större, (ii) de aktuella kostnaderna.

Det tidigare nämnda gäller inte när vi är förpliktade att acceptera returer för gods enligt dessa allmänna villkor och försäljningsvillkor samt för leverans.

9.         Ansvar

9.1       Om inte annat har angivits i dessa allmänna villkor, har vi inget ansvar gentemot köparen för produktionsförlust, vinstförlust, användningsförlust, kontraktsförlust eller för eventuella andra konsekvens- eller indirekta förluster. Vårt totala ansvar skall aldrig överstiga ordervärdet eller när det är tillämpligt, del av en order som är defekt eller försenad.

9.2       Ansvarsbegränsningen enligt ovan skall inte gälla när vi har varit skyldiga till grov oaktsamhet eller vid fall enligt svenska produktansvarslagen.

10.       Användning inom medicinska områden

Vårt gods är inte avsett för användning inom medicinska områden. Utan vårt tidigare skriftliga godkännande får vårt gods inte användas inom dessa områden. Om köparen överträder tidigare nämnd föreskrift, skall köparen hålla oss skadelösa för eventuella skador, kostnader och krav. Köparen avstår härmed från rätten till krav för kompensationsskada och för kostnadsersättning baserad på defekter hos våra produkter.

11.       Plats för genomförande, jurisdiktion och tillämplig lag

11.1     Plats för genomförande av leveransen skall vara fabriken eller lagret från vilken leveransen genomförs. Plats för betalning skall vara Helsingborg.

11.2     Förutom där det är tillåtet enligt EU:s lagar, får produkter enligt detta kontrakt inte säljas, erbjudas eller levereras av köparen, direkt eller indirekt eller av något av dess dotterbolag till någon part eller destination som vid försäljningstillfället har deklarerats som en embargo/part med restriktioner eller destination av F.N. eller av EU.

11.3     Om köparen är en detaljhandlare, ett företag enligt offentlig rätt eller en särskild offentlig rättslig fond, skall säljarens hemort uteslutande vara jurisdiktionsplatsen för alla direkta och indirekta tvistemål som kommer från detta kontraktsförhållande. Vi kan i stället välja att lägga fram ett sådant tvistemål inför vilken annan domstol som helst som har jurisdiktion enligt lagen.

11.4     Svensk lag skall gälla; FN konvention för kontrakt gällande försäljning av internationellt gods är undantagen.

11.5     Skulle kontraktet vara skrivet på två språk, skall den engelskspråkiga versionen av kontraktet och för dessa allmänna villkor och försäljningsvillkor samt för leverans vara gällande.

 

NOTERA

Vi lagrar och bearbetar data gällande köparen med data till den utsträckning som detta är nödvändigt för korrekt transaktion av den kontraktsmässiga affärsverksamheten.